Syllabus Description
Syllabus Description For تعریف سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و ارکان آن
Title Syllabus Description
جایگاه درس در برنامه درسی دوره    درس سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش ازدور از دروس اختیاری رشته علوم و مهندسی شیلات است.
هدف کلی    تولید داده‌های مکانی، ژئورفرنس نقشه‌های اسکن شده، مدیریت داده، تهیه پایگاه داده مکانی و ویرایش نقشه‌ها، تجزیه وتحلیل داده‌های مکانی
شایستگی های پایه    گذراندن واحد درسی کارتوگرافی به فهم مطالب این درس کمک می کند.
اهداف یادگیری    آشنایی دانشجویان با مباحث پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی، آشنایی دانشجویان بااهمیت داده ها و آنالیز های مکانی در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی
روش تدریس    مرور مطالب عمده جلسه قبل از طریق طرح سوال از دانشجویان و ارائه توضیحات تکمیلی، ارائه مطالب جدید به صورت سخنرانی و مشارکت دادن و تشویق دانشجویان به شرکت در مباحث به همراه استفاده از ویدئو پروژکتور برای نمایش اسلاید ها، تصاویر، نقشه ها و منابع درس.
وظایف دانشجو    مشارکت مستمر در مباحث مطرح شده در کلاس، انجام کامل و به موقع تکالیف کلاسی و ارائه آن به صورت سخنرانی
منبع    * ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیت با سامانه های اطلاعات جغرافیایی دکتر مجید مخدوم، دکتر علی اصغر درویش صفت، مهندس مخدوم و مهندس جعفر زاده، انتشارات دانشگاه نهران. *سیستم اطلاعات جغرافیایی –GIS دکتر سید رضا حسین زاده و مهندس علیرضا بیدخوری، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
مواد و امکانات آموزشی    استفاده از منابع و مطالعات صورت گرفته در ایران و جهان در زمینه مباحث درس، استفاده از نقشه و تصویر
نحوه ارزشیابی    پاسخ دادن به پرسش های مورد تحقیق طرح شده در هر جلسه، آزمون میان ترم، تکالیف کلاسی، آزمون پایان ترم